KAMLAND at LBNL

US/Pacific
Perseverance Hall MAIN (LBNL Bldg 54, Room 130)

Perseverance Hall MAIN

LBNL Bldg 54, Room 130

Participants
 • Aobo Li
 • Azusa Gando
 • Brian Fujikawa
 • Gando Yoshihito
 • Hideyoshi Ozaki
 • Itaru Shimizu
 • Jason Detwiler
 • Junpei Shirai
 • Keishi Hosokawa
 • Kengo Nakamura
 • Kunio Inoue
 • Kyoko Tamae
 • Lindley Winslow
 • Nanami Kawada
 • Sei Ieki
 • Seisho Abe
 • Spencer Axani
The agenda of this meeting is empty